بازی شلم چگونه است؟

بازی شلم چگونه است؟

شلم از کلمه “slam” انگلیسی و “chelem” فرانسه گرفته شده‌ است و معنی آن جمع‌آوری تمام برگهای (دستهای) بازی است. هدف این بازی رسیدن به امتیاز توافق شده (معمولاً دتر از رقیب است. به نظر می‌آید این بازی بعد از حکم‚ محبوبترین بازی در ایران باشد. شرح مختصر بازی:در این بازی هر بازیکن ۱۲ برگ دریافت می‌کند. بعد شروع به خواندن امتیازی که می‌توانند بگیرند می‌کنند. مثلاً ۱۲۵ امتیاز از کل ۱۶۵ امتیاز ممکن. کسی که امتیاز بالاتری را بخواند به عنوان حاکم تعیین می‌شود. سپس او با همکاری یارش باید تلاش کند تا امتیاز تعهد شده را کسب کند. در اینصورت او به همان تعداد امتیاز که کسب کرده امتیاز دریافت می‌کند. بازی ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک تیم زودتر به امتیاز نهایی برسد. در این بازی بردن هر دست ۵ امتیاز دارد. هر ۵ لو، ۵ امتیاز ‚ هر ۱۰ لو، ۱۰۰ امتیاز و هر تک (آس (هم ۱۰ امتیاز دارد. به این ترتیب در مجموع کل امتیاز یک بازی ۱۶۵ امتیاز است. ۵×۴ + ۵×۱۳+ ۱۰×۴+ ۴×۱۰ = ۱۶۵۵ پخش کردن ورق هم توسط لیدر به تشخیص وی می‌باشد که می‌تواند به صورت دلخواه از نظر تعداد وتنوع تعدادی بین افراد توزیع نماید.

ممکن است افراد بصورت توافقی هر آس را 15 امتیاز در نظر بگیرند که در این صورت جمع کل امتیاز بازی 185 شده و طبق مکتب شیوایی تیمی که ابتدا به امتیاز 1300 برسد بازی را برده است. اگر تیمی کل امتیازات بازی را کسب کند 370 امتیاز کسب میکند که البته با تغییراتی که قوارچ به مکتب شیوایی وارد کردند تیم برنده باید به امتیاز 1185 برسد. و در صورت گرفتن کل امتیازات فقط دوبرابر امتیاز خوانده را کسب میکند. در صورتی که در پایان بازی (بازی آخر)هردو تیم به امتیاز نهایی برسد تیمی برنده است که امتیاز بیشتری را کسب کرده است.

محتویات

 • ۱شرح کامل بازی
 • ۲جدول بازی
 • ۳بازی دو نفره
 • ۴جستارهای وابسته
 • ۵منابع

شرح کامل بازی

 • الف (دست دادن: یک نفر از بین چهار نفر با قرعه به عنوان اولین پاسور) دست دهنده (انتخاب می‌شود. در دست‌های بعد به ترتیب از سمت راست دیگران دست می‌دهند. به نحوی که بعد از چهار دور بازی همه یک بار دست داده باشند و به همین ترتیب دست دادن می‌چرخد. نفری که دست می‌دهد ابتدا ۱۲ برگ به نفر سمت راست، ۱۲ برگ به نفر روبه رو، ۱۲ برگ به نفر سمت چپ، ۴ برگ به پشت روی زمین و ۱۲ برگ آخر را برای خود دست می‌دهد) توجه کنید که همیشه باید دست آخر شامل برگ در دست خود کارت پخش کن باشد (در این جا مرحله دست دادن تمام می‌شود.
 • ب (تعهد کردن) اعلان -خواندن(: نفر سمت راست پس از مرتب کردن دستش امتیازی را فکر می‌کند می‌تواند بگیرد را اعلام می‌کند. این امتیاز نمی‌تواند زیر ۱۰۰ باشد. پس از آن نوبت نفر سمت راست او است. او یا باید امتیازی بالاتر از امتیاز خوانده شده را بخواند یا اعلام “پاس“ کند. کسی که پاس دهد دیگر نمی‌تواند در امتیازخوانی تا پایان این دور بازی شرکت کند. سپس نوبت نفر سمت راست او می‌رسد. او هم به همین ترتیب‚ یا باید بالاتر از آخرین امتیاز خوانده شده بخواند یا پاس دهد. این مرحله آنقدر ادامه می‌یابد تا ۳ نفر پاس کرده و کسی که آخرین امتیاز را خوانده به عنوان حاکم بازی را آغاز می‌کند.
 • ج (آغاز بازی: بعد از مشخص شدن حاکم‚ او ۴ برگ روی زمین را برمی‌دارد و به جای آن ۴ برگ به دلخواه خود زمین می‌گذارد. این کار برای بهبود دست حاکم و کمک به او برای کسب امتیاز تعهد شده صورت می‌گیرد. پس از این که او ۴ برگ را زمین گذاشت) که این برگها جزء برگهای برده حساب می‌شوند (حاکم با پائین انداختن برگ حکم، بازی را شروع می‌کند. (دقت کنید که حتماً برگ اول باید برگی از خال حکم باشد و این کار در واقع اعلام حکم است) سپس به همان ترتیب حکم، بازیکنان از سمت راست شروع به بازی می‌کنند. بازی دقیقاً مانند حکم پیش می‌رود تا برگها تمام شوند.
 • د (شمارش امتیاز: بعد از پایان بازی نوبت به شمارش امتیازها می‌رسد. برای این کار برگهای برنده شده را می‌شماریم‚ در ازای هر ۴ برگ) یک دست از بازی) ۵ امتیاز ‚ در ازای هر برگ ۵لو، ۵ امتیاز‚ در ازای هر برگ ۱۰ لو، ۱۰ امتیاز و در ازای هر برگ تک) آس (هم ۱۰ امتیاز منظور می‌شود. بعد از شمردن امتیاز یک تیم ‚ با کم کردن آن از ۱۶۵، امتیاز تیم دیگر مشخص می‌شود. اگر تیم حاکم امتیازی را که تعهد کرده ‚ یا بیشتر از آن امتیاز را گرفته باشد ‚ همان عدد امتیاز خوانده شده را دریافت خواهد کرد. اما اگر کمتر از آن امتیاز تعهد شده باشد‚ منفی آن) امتیاز تعهد شده (را دریافت خواهد کرد. تیم رقیب هم هر اندازه که امتیاز بگیرد برایش منظور خواهد شد.

قانون شلم:
الف) شلم یا شلم مثبت: اگر تیم حاکم موفق به جمع کردن کلیه برگ‌ها شود، در چنین حالتی ۱۶۵ امتیاز به تیم حاکم اضافه می‌شود، (مشخص است که تیم حاکم هرگز شلم نمی‌شود‚ زیرا در اول بازی فرد حاکم چهار برگ را به عنوان برده از دست خود خارج می‌کند).
ب) شلم منفی: اگر حاکم کمتر از ۵۰ درصد امتیازها را کسب کند (کمتر از ۸۵ امتیاز)، دو برابر امتیاز خوانده شده برای او امتیاز منفی لحاظ می‌شود، مثلاً اگر ۱۲۰ را بخواند و به امتیاز ۱۲۰ نرسد ۲۴۰ امتیاز منفی برای او لحاظ می‌شود .
ج) شلم خواندن: اگر تیمی هنگام دست خواندن اعلام کند که همهٔ دست‌ها را می‌گیرد (شلم بخواند)، در صورت موفق شدن ۳۳۰ امتیاز می‌گیردو اگر نتواند کل برگها را بگیر ۳۳۰ امتیاز از دست می‌دهد.

د) بر زدن ورقها در این بازی باید بصورت کشابی صورت بگیرد. بهترین دست پاسور شامل دو خال کارت می باشد، بدین ترتیب بازی گرم تر و هیجانی تری را تجربه خواهید کرد.
مراحل خواندن بعد از ۱۶۰بشرح ذیل می‌باشد ۱۶۵ (یعنی همانند دیگر اعداد با ان رفتار خواهد شد) بعد از ان شلم (یعنی قبول ۳۳۰ عدد منفی) و بعد از ان کُنس می‌باشد که یعنی هر که ان دست را ببرد کل بازی را برده است و اگر ببازد کل بازی را باخته است سوای امتیاز کسب شده و تابلوی اعداد تا ان لحظه. منتهی طرفین بازی هر دو باید کنس شدن بازی را قبول کنند و الا بازی بر مبنای تابلوی اعلانات پیش خواهد رفت. معمولاً اگر تابلوی اعداد هر دو گروه بالای ۱۰۰۰ باشد بازیکنان اجازه پیدا می‌کنند که بعد از عدد شلم، کنس بخوانند ولی باید کنس شدن بازی را همه بازیکنان قبول کنند و الا بالاترین عدد خوانده شده همان شلم خواهد بود.

 • ه (پایان بازی: معمولاً بازی شلم تا امتیاز ۱۱۶۵ بازی می‌شود)اما تیمی که به امتیاز 1100 میرسند، امتیازات خرده برای آن ها محاسبه نمیشود. بدین معنی که اگر تیم حریف کارت را بخواند و امتیاز بگبرد، امتیازات دیگر به تیم امتیاز 1100 اضافه نمی شود.

جدول بازی

برای نگهداری و ثبت امتیازها یک جدول سه ستونی مانند شکل زیر کشیده می‌شود. هر یک از ستون‌های چپ و راست متعلق به یک تیم است و در ستون وسط امتیاز تعهد شده در هر بازی را می‌نویسم. همچنین بعد از اینکه هر چهار بازیکن دست دادند و دوباره نوبت دست دادن به نفر اول رسید‚ یک خط افقی در ستون وسط می‌کشیم تا مشخص شود که دست دادن دست بعد با چه کسی است مثالی از بازی:

الف‚ ب‚ ج و د نام چهار بازیکن ما می‌باشد که به ترتیب در سمت راست یکدیگر نشسته‌اند. پس الف و ج در یک تیم و ب و د نیز در یک تیم هستند:

 • دور اول:جدول امتیازات را می‌کشیم. دست دادن هم از بازیکن الف شروع می‌شود. ابتدا ب که در سمت راست الف نشسته باید شروع به خواندن بکند. او می‌خواند ۱۱۰، ج می‌خواند ۱۱۵، د پاس می‌دهد. الف می‌خواند ۱۲۵، ب می‌خواند ۱۳۰، ج پاس می‌دهد. (اینک فقط الف و ب مانده‌اند (الف می‌خواند ۱۳۵ و ب پاس می‌دهد.

بازی انجام می‌شود و تیم ب و د ۳۵ امتیاز دریافت می‌کند و در نتیجه امتیاز تیم الف و ج ۱۳۰ می‌شود:(۱۶۵–۳۵=۱۳۰) در این حالت امتیاز تیم ب و د همان ۳۵ امتیاز ثبت می‌شود، اما تیم الف و ج به دلیل اینکه نتوانسته‌اند تعهدشان را انجام دهند ۱۳۵ امتیاز منفی می‌خورند. پس جدول دور ۱۱ نوشته می‌شود:

 • دور دوم: حالا نوبت ب است که دست بدهد. پس از دست دادن ج باید اعلان کند. او مستقیماً پاس می‌دهد. د می‌خواند ۱۲۵، الف پاس می‌دهد. ب هم پاس می‌دهد. پس د با ۱۲۵ امتیاز تعهد شده حاکم می‌شود. تیم ب و د موفق می‌شود ۱۵۰ امتیاز بگیرد. پس تعهد خود را انجام داده‌است. پس تیم ب و د ۱۲۵ امتیاز و تیم الف و ج ۱۵ امتیاز گرفته‌است. در جدول دور دوم می‌نویسیم: امتیاز ب و د: ۱۲۵+ ۳۵=۱۶۰) جمع امتیازات را می‌نویسیم (و امتیاز تیم الف و ج: -۱۳۵+۱۵= -۱۲۰
 • دور سوم: ج دست می‌دهد. د می‌خواند ۱۰۰‚ الف می‌خواند ۱۲۰‚ ‚ب می‌خواند ۱۲۵‚ ج پاس می‌دهد. د می‌خواند ۱۳۰‚الف می‌خواند ۱۳۵‚ب می‌خواند ۱۴۰‚ د پاس می‌دهد. الف می‌خواند ۱۵۰ و ب هم پاس می‌دهد. پس الف با ۱۵۰ امتیاز حاکم می‌شود. بازی انجام می‌شود و تیم الف و ج موفق به جمع کردن همه برگ‌ها و در نتیجه شلم کردن می‌شود. پس ۱۶۵ امتیاز می‌گیرد و تیم ب و د هیچ امتیازی نمی‌گیرد. دور سوم در جدول ثبت می‌شود: الف و ج: -۱۳۵+ ۱۶۵ =۳۰ و تیم ب و د هم همان امتیاز قبلی: ۱۶۰+ ۰=۱۶۰
 • دور چهارم: د دست می‌دهد. الف می‌خواند ۱۳۰ ‚ ب و ج پاس می‌دهند. د می‌خواند ۱۳۵ و الف هم پاس می‌دهد. بازی انجام می‌شود و تیم ب و د ۱۳۵ امتیاز می‌گیرند (و الف و ج ۳۰ امتیاز). پس امتیازات در جدول ثبت می‌شود: الف و ج: ۳۰ +۳۰=۶۰ و تیم ب و د: ۱۶۰+ ۱۳۵=۲۹۵ در زیر امتیاز تعهد شده ستون وسط یک خط می‌کشیم ‚ به این معنی که یک دور کامل همه دست داده‌اند و دست دادن دوباره به نفر الف رسیده. این کار را در هر چهار دست یکبار تکرار می‌کنیم تا پاسور اشتباه نشود. بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا یک تیم زودتر به امتیاز ۱۲۰۰ یا بالاتر برسد.

الف و ج -۱۳۵–۱۲۰ ۳۰ ۶۰ امتیاز ۱۳۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۳۵ ب و د ۲۵ ۱۶۰ ۱۶۰ ۲۹۵

بازی دو نفره

سیستم بازی به همان شکل است. اما برای پر کردن جای خالی دو نفر بازیکن دیگر از زمین کمک می‌گیریم، به شکل زیر:

 • الف) دست دادن: یک نفر به حکم قرعه دست می‌دهد. (دست دادن به ترتیب بین دو نفر تقسیم می‌شود و هر بازیکن یک دست را دست می‌دهد. بعد از هر دو بازی یک خط کشیده می‌شود که نشانه نوبت دست دادن بازیکن اول است). دست دادن به این ترتیب است که فرد پاسور ابتدا ۱۲ برگ به نفر مقابل و بعد ۱۲ برگ به خودش می‌دهد سپس یک دستهٔ ۴ تایی جلوی طرف مقابل، یک دسته ی۴تایی جلو ی دست خودش دوباره یک دستهٔ ۴تایی جلوی طرف مقابل و یک دسته ی۴تایی جلوی خودش می‌گذارد این کار را تا وقتی هر دو نفر ۳ دستهٔ ۴تایی ورق جلوی خود داشته باشند ادامه می‌دهد و در آخر ۴ ورق باقی‌مانده را در وسط خود و طرف مقابل قرار می‌دهد.
 • ب (تعهد کردن) اعلان -خواندن): کاملاً شبیه به حالت چهار نفره؛ ابتدا نفر مقابل اعلام امتیاز مورد نظر خود را می‌کند، اگر فرد پاسور موافق باشد پاس می‌دهد وگرنه امتیازی بالاتر اعلام می‌کند (امتیازها فقط مضرب ۵ می‌توانند باشند، یعنی ۵تا، ۵تا). این قدر امتیاز خواندن طول می‌کشد تا یک نفر پاس دهد.
 • ج (آغاز بازی: بعد از مشخص شدن حاکم‚ او ۴ برگ روی زمین را برمی‌دارد و به جای آن ۴ برگ به دلخواه خود زمین می‌گذارد. این کار برای بهبود دست حاکم و کمک به او برای کسب امتیاز تعهد شده صورت می‌گیرد. پس از این که او ۴برگ را زمین گذاشت) که این برگ‌ها جزء برگ‌های برده حساب می‌شوند (حاکم با پائین انداختن برگ حکم بازی را شروع می‌کند. (دقت کنید که حتماً برگ اول باید برگی از خال حکم باشد و این کار در واقع اعلام حکم است) پس از بازی نفر دیگر، سه برگ اول سه دسته جلوی هر کس رو می‌شوند. ابتدا حاکم از همان خال بازی شده یکی از این سه برگ مقابل را بازی می‌کند، نفر مقابل هم از همان خال از سه برگ جلوی خود بازی می‌کند. اگر از خال بازی شده، برگی روی زمین نباشد، بازیکن می‌تواند هر برگ دلخواه را بازی کند.

بعد هر کس که این دور را برده، دور بعد را از دست خود بازی می‌کند و بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد. تا وقتی که همه برگ‌ها بازی شوند. طبیعتاً در اواخر بازی یک یا دو دسته از برگهای جلوی فرد تمام می‌شوند. در این حالت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و فرد باید با برگ روی همان یک یا دو دسته باقی‌مانده بازی کند. شمارش امتیازها هم مانند همان بازی چهارنفره‌است. در واقع زمین نقش یار هر کس را دارد، تنها با این محدودیت که در هر بار فقط سه برگ برای بازی در اختیار می‌گذارد.

نوشته‌های تازه آخرین دیدگاه‌هابایگانی‌ها دسته‌ها اطلاعات