سطح کاربری و میزان امتیاز مورد نیاز

در جدول زیر میزان امتیاز مورد نیاز برای رسیدن به سطح کاربری نشان داده شده است.توجه داشته باشید که این امتیاز مجموع امتیاز فصل های مختلف می باشد: