بازی سرس و نرس چیست؟

بازی سرس و نرس چیست؟

در بازی سرس و نرس، خال حکم وجود ندارد و به همین دلیل در این بازی برش وجود ندارد.

در بازی سرس برگ ها از تک تا دو ارزش گذاری می شوند همانند حکم عادی اما در بازی نرس 2 بالاترین امتیاز را داراست و تک کمترین امتیاز را داراست.

در بازی سرس و نرس، کت وجود ندارد.

نوشته‌های تازه آخرین دیدگاه‌هابایگانی‌ها دسته‌ها اطلاعات